Tlačivá a dokumenty

Žiadosti a súhlasy

Psychologické a špeciálno-pedagogické vyšetrenie a poradenstvo sa realizuje len s písomným súhlasom zákonného zástupcu dieťaťa.

  1. Žiadosť o vyšetrenie dieťaťa – MŠ
  2. Žiadosť o vyšetrenie dieťaťa - ZŠ
  3. Žiadosť o vyšetrenie dieťaťa – SŠ
  4. Žiadosť o vyšetrenie plnoletého klienta
  5. Žiadosť školy, školského zariadenia o poskytnutie služby z ponukového listu CPPPaP
  6. Súhlas rodiča s účasťou na skupinových aktivitách v ZŠ,SŠ
  7. Prihláška na vyšetrenie školskej spôsobilosti/predčasného zaškolenia

Metodické materiály CPPPaP

  1. V ostatnom období zaznamenávame praktizovanie určitých činností, postihujúcich psychiku, na ktoré si vás dovoľujeme upozorniť. Ide o neodborné metódy a postupy, ktoré nie sú žiadnym spôsobom zlučiteľné so psychologickou činnosťou a môžu tak viesť až k poškodzovaniu psychického zdravia klienta. Sú uvedené v nasledovnom materiáli VÚDPaP Bratislava Kontraindikované aktivity
  2. Metodické materiály pre koordinátorov prevencie:Žiak s poruchami správania v ZŠ a SŠ     Smernica k prevencii šikanovania


Kontakt

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
Bakalárska 2
971 01 Prievidza
046 / 5427 088

 

 

 

 

 

 

 

TOPlist