CPP Prievidza

 • poskytuje najmä činnosti podpornej úrovne  tretieho a štvrtého stupňa deťom a zákonným zástupcom , ktorí majú trvalý pobyt alebo prechodný pobyt na území kraja, v ktorom má centrum poradenstva a prevencie sídlo. Poskytuje starostlivosť deťom  od narodenia do ukončenia  sústavnej prípravy na povolanie, rodičom alebo inej fyzickej osobe, ktorá má neplnoleté dieťa zverené do osobnej starostlivosti, školskému podpornému tímu, pedagogickým zamestnancom a odborným zamestnancom škôl, školských zariadení a zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately vrátane metodickej činnosti a supervíznej činnosti

Nad rámec týchto činností sa na nás môžete obrátiť aj v prípade:

 • rozvoja reči a grafomotorických zručností priamo v MŠ, alebo v CPP
 • terapie metódou BFB (biofeedback)
 • rodinnej terapie podľa V. Satirovej
 • KBT (kognitívno-behaviorálna terapia)
 • KIP (katatýmne imaginatívna psychoterapia)
 • diagnostiky a terapie deficitov čiastkových funkcii podľa Dr. Sindelar
 • starostlivosti o deti so zdravotným postihnutím a znevýhodnením
 • krízovej intervencie pre školy
 • supervíznej činnosti pre pedagogických a odborných zamestnancov škôl

V prípade potreby sa môžete obrátiť aj na ďalšie linky pomoci:   


Linka pomoci VÚDPaP   IPčko.sk  Krízová linka pomoci 
0910 361 252 (od 8-18 hod.)   www.ipcko.sk  0800 500 333 / www.krizovalinkapomoci.sk
     
Dobrá linka    Linka detskej istoty       Linka detskej dôvery
www.dobralinka.sk     116 111 0907 401 749 / www.linkadeti.sk

 

   


   Kontakt

   Centrum poradenstva a prevencie
   Bakalárska 2
   971 01 Prievidza
   046 / 5427 088

    

    

    

    

    

    

    

   TOPlist