Centrum pedagogicko-psychologického 
poradenstva a prevencie (CPPPaP)

 • poskytujeme komplexnú psychologickú, špeciálnopedagogickú, diagnostickú, výchovnú, poradenskú a preventívnu starostlivosť deťom okrem detí so zdravotným postihnutím najmä v oblasti optimalizácie ich osobnostného, vzdelávacieho a profesijného vývinu, starostlivosti o rozvoj nadania, eliminovania porúch psychického vývinu a porúch správania. Zákonným zástupcom a pedagogickým zamestnancom poskytuje poradenské služby. Poskytujeme preventívnu starostlivosť v školách a škol. zariadeniach.

Nad rámec týchto činností sa na nás môžete obrátiť aj v prípade:

 • rozvoja reči a grafomotorických zručností priamo v MŠ, alebo v CPPPaP
 • terapie metódou BFB (biofeedback)
 • rodinnej terapie podľa V. Satirovej
 • KBT (kognitívno-behaviorálna terapia)
 • KIP (katatýmne imaginatívna psychoterapia)
 • diagnostiky a terapie deficitov čiastkových funkcii podľa Dr. Sindelar
 • krízovej intervencie
 • supervíznej činnosti pre pedagogických a odborných zamestnancov škôl
 • Podrobnejšie o našich aktivitách sa dočítate v Ponukovom liste služieb CPPPaP

Podmienky fungovania CPPPaP od 29.11. 2021 do odvolania:

NEVSTUPUJTE, PROSÍM, DO VNÚTORNÝCH PRIESTOROV, NAŠA ZAMESTNANKYŇA  VÁS PRÍDE VYZDVIHNÚŤ!!!!!!

V prípade potreby volajte:       046/519 95 11 , 046/ 542 70 88

 • do CPPPaP budú vpustení len zákonní zástupcovia, ktorí spĺňajú podmienku OTP (očkovaný, testovaný, prekonaný)
 • zabezpečte horné dýchacie cesty respirátorom sebe aj dieťaťu (výnimkou sú deti do veku 6 rokov)
 • je potrebné podpísať čestné vyhlásenie o bezpríznakovosti (pre rodiča, pre dieťa)
 • bude Vám aj dieťaťu zmeraná telesná teplota
 • povinne si vydezinfikujete ruky
 • na vyšetrenie alebo poradenstvo môže sprevádzať dieťa maximálne jeden rodič spĺňajúci podmienku OTP (ak ju nespĺňa, poradenstvo sa poskytne len dieťaťu a rodič čaká vo vonkajších priestoroch mimo CPPPaP)
 • je zakázaná prítomnosť súrodencov, alebo iných maloletých osôb, ktoré nebudú vyšetrované
 • vo vnútorných priestoroch je potrebné dodržiavať odstup minimálne 2 metre

 

Aktuálne informácie Školský semafor

Ďakujeme za pochopenie !


  Kontakt

  Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
  Bakalárska 2
  971 01 Prievidza
  046 / 5427 088

   

   

   

   

   

   

   

  TOPlist