Centrum pedagogicko-psychologického 
poradenstva a prevencie (CPPPaP)

 • poskytujeme komplexnú psychologickú, špeciálnopedagogickú, diagnostickú, výchovnú, poradenskú a preventívnu starostlivosť deťom okrem detí so zdravotným postihnutím najmä v oblasti optimalizácie ich osobnostného, vzdelávacieho a profesijného vývinu, starostlivosti o rozvoj nadania, eliminovania porúch psychického vývinu a porúch správania. Zákonným zástupcom a pedagogickým zamestnancom poskytuje poradenské služby. Poskytujeme preventívnu starostlivosť v školách a škol. zariadeniach.

Nad rámec týchto činností sa na nás môžete obrátiť aj v prípade:

 • rozvoja reči a grafomotorických zručností priamo v MŠ, alebo v CPPPaP
 • terapie metódou BFB (biofeedback)
 • rodinnej terapie podľa V. Satirovej
 • KBT (kognitívno-behaviorálna terapia)
 • KIP (katatýmne imaginatívna psychoterapia)
 • diagnostiky a terapie deficitov čiastkových funkcii podľa Dr. Sindelar
 • krízovej intervencie
 • supervíznej činnosti pre pedagogických a odborných zamestnancov škôl
 • Podrobnejšie o našich aktivitách sa dočítate v Ponukovom liste služieb CPPPaP

Každý z nás dúfal, že sa vyhneme situácii, ktorá sa aktuálne deje na Ukrajine. Pocit bezpečia, ktorý sme mali, je preč. O to dôležitejšie je vytvoriť si bezpečie vo svojom okolí.                                                          

Milí klienti, sme tu pre Vás aj v tejto náročnej situácii!  

Neváhajte nás kontaktovať!

č. tel.  046/ 542 70 88    ( od 8- 14 hod.)

informácie nájdete aj na našej FB stránke 

https://www.facebook.com/cpppap.pd

Môžete sa obrátiť aj na ďalšie linky pomoci:   


Linka pomoci VÚDPaP   IPčko.sk  Krízová linka pomoci 
0910 361 252 (od 8-18 hod.)   www.ipcko.sk  0800 500 333 / www.krizovalinkapomoci.sk
     
Dobrá linka    Linka detskej istoty       Linka detskej dôvery
www.dobralinka.sk     116 111 0907 401 749 / www.linkadeti.sk

SME V TOM SPOLU!

  Podmienky fungovania CPPPaP v čase COVID 19 - aktualizované

  USMERNENIE K BEZPEČNÉMU PROSTREDIU V ŠKOLÁCH A ŠKOLSKÝCH ZARIADENIACH POČAS PANDÉMIE OCHORENIA COVID-19 A MIMORIADNEJ SITUÁCIE

   


   Kontakt

   Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
   Bakalárska 2
   971 01 Prievidza
   046 / 5427 088

    

    

    

    

    

    

    

   TOPlist