Kariérové a výchovné poradenstvo

Zákonom č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, sa v § 26, Odsek (1) vymedzujú oblasti činností kariérového poradcu v školskom zariadení výchovného poradenstva a prevencie:

Kariérový poradca v školskom zariadení výchovného poradenstva a prevencie v rámci zosúlaďovania kariérového vývinu žiaka s individuálnymi predpokladmi a záujmami žiaka najmä:
a) vykonáva diagnostickú činnosť predpokladov a záujmov žiaka,
b) koordinuje poskytovanie a výmenu informácií medzi žiakmi, zákonnými zástupcami, strednými školami a vysokými školami o potrebách trhu práce,
c) poskytuje informačnú a konzultačnú činnosť, individuálne a skupinové kariérové poradenstvo pre žiakov a ich zákonných zástupcov,
d) metodicky usmerňuje činnosť kariérového poradenstva v školách a školských zariadeniach,
e) spolupracuje s inštitúciami koordinácie odborného vzdelávania a prípravy, (podľa § 28 zákona č. 61/2015 Z.z. v znení zákona č. 209/2018 Z.z.) so zamestnávateľmi, strednými školami na území samosprávneho kraja a s vysokými školami. 

Odsek (2): Ak ide o kariérového poradcu školského zariadenia výchovného poradenstva a prevencie v sídle kraja, okrem činností podľa odseku 1, vykonáva koncepčné, metodické a supervízne činnosti vo vzťahu k výkonu kariérového poradenstva v školách a školských zariadeniach výchovného poradenstva a prevencie na území príslušného kraja a podieľa sa na vzdelávaní v oblasti kariérovej výchovy a kariérového poradenstva.

Etický kódex kariérového poradcu nájdete tu.

Kariérové poradenstvo sa v súčasnosti stáva neodmysliteľnou súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu, ktoré by malo byť implementované už do predprimárneho vzdelávania. Je to spôsobené aj neustále pribúdajúcimi zmenami vo svete práce. Len intenzívnou diskusiou a objavovaním schopností, zručností, nadania a možností potrebných pre rozvoj profesijného života vieme spoločne nájsť vhodné alternatívy, ako sa v budúcnosti čo najlepšie a najefektívnejšie rozhodnúť nielen pri výbere študijného/učebného odboru, ale aj profesie. 

Kariérové poradenstvo v duchu inkluzívneho prístupu zahajujúceho proces výberu svojej kariérovej/profesijnej cesty poskytuje deťom, žiakom a študentom s pestrými (aj špeciálnymi výchovno-vzdelávacími) potrebami získavať zručnosti, ktoré sú pre jednotlivé vývinové štádiá dôležité, a to najmä z toho dôvodu, aby si jednotlivec dokázal vytvoriť svoj zmysluplný študijný a pracovný život. Uvedené zručnosti si deti, žiaci a študenti osvojujú predovšetkým v nasledujúcich troch štádiách, a to:

V kariérovom poradenstve sa stretávame s konceptom Ikigai, ktorý predstavuje japonskú metódu pomáhajúcu nájsť zmysel svojho bytia. Pri súčasnej popularite osobnostného rozvoja v rámci kariérového poradenstva a kariérovej výchovy tento koncept predstavuje spôsob zamyslenia sa nad nasledujúcimi základnými otázkami:

❔️ Čo milujem a robí ma to naozaj šťastným?

❔️ V čom som skutočne dobrý?

❔️ Čo ma dokáže reálne uživiť?

❔️ Čo tento svet aktuálne potrebuje?

IKIGAI obrázok


KARIÉROVÉ PORADENSTVO A ZÁKLADNÉ/STREDNÉ ŠKOLY

Základným a stredným školám v okrese Prievidza poskytujeme kariérové poradenstvo:

 • Skupinovou formou: realizuje sa v menších skupinách (triednych kolektívoch) ideálne za účasti školského kariérového poradcu. Skupinové kariérové poradenstvo je realizované prostredníctvom na mieru vytvoreného preventívneho programu kariérového poradenstva "Nájdi svoju cestu za kariérou", ktorý pozostáva optimálne z 3 stretnutí (2 vyučovacie hodiny). Stretnutia zahŕňajú okrem diskusie aj zážitkové aktivity, vďaka ktorým sa účastníci dozvedajú nové informácie nielen o sebe (prostredníctvom sebaexplorácie), ale aj o svojich spolužiakoch. Dôraz kladieme na vzájomné interakcie, komunikáciu, rešpekt a spoluprácu.

Ako požiadať o skupinové kariérové poradenstvo? 

V prípade záujmu základnej alebo strednej školy o preventívny program kariérového poradenstva "Nájdi svoju cestu za kariérou" škola vopred vyplní Žiadosť o poskytnutie služby z Ponukového listu pre a  Centra poradenstva a prevencie.

 • Individuálnou formou: realizuje sa na základe vzťahu poradca - žiak/študent. Kariérový poradca Centra poradenstva a prevencie pracuje s klientom pomocou rozhovoru, práce s terapeutickými kartami zameranými na kariérové poradenstvo (Jobbkort, Silné stránky, Svetom hodnôt) či využitia batérie diagnostických testov, medzi ktoré patrí aj Batéria kariérového poradenstva z dielne PhDr. Petra Kluberta, PhD. Klient je prostredníctvom uvedených metód vedený sebaexplorácii - uvedomeniu si svojich silných a slabých stránok, možností, potenciálu, talentu, a následne k plánovaniu svojej študijnej/profesijnej cesty. Optimálny počet stretnutí je 2 až 3 - je to však individuálne podľa potrieb klienta.

Ako požiadať o individuálne kariérové poradenstvo?

V prípade záujmu zákonného zástupcu o individuálne kariérové poradenstvo je potrebné vyplniť Žiadosť o vyšetrenie dieťaťa - žiaka základnej školy, študenta strednej školy. Plnoletý klient si podáva Žiadosť sám.

Po realizácii skupinového preventívneho programu kariérového poradenstva, po ktorom sa žiak ešte nerozhodol pre výber strednej školy, resp. je v procese rozhodovania sa medzi viacerými alternatívami, je prítomná možnosť realizácie testu BKP (Batérie kariérového poradenstva z dielne PhDr. Petra Kluberta, PhD.).

Test Batérie kariérového poradenstva prebieha v priestoroch CPP online formou a jeho trvanie sa odhaduje od 45 minút - 1 hodinu. 


UŽITOČNÉ ODKAZY NA WEBOVÉ STRÁNKY (nielen) PRE ŽIAKOV A ŠTUDENTOV

Hľadáš si strednú školu alebo sa pripravuješ na povolanie? Pozri si niekoľko užitočných webových stránok:

1. Zaujíma Ťa všetko čo sa týka Tvojho vysnívaného povolania?

https://www.sustavapovolani.sk/
http://www.corobim.sk/profesie/
https://kariera.zoznam.sk/zoznam-pracovnych-pozicii
https://www.bbc.com/news/technology-34066941

2. Chceš vedieť, aké uplatnenie na trhu práce má Tvoje vysnívané povolanie?

https://trendyprace.sk/
https://uplatnenie.sk/

3. Chceš zhruba vedieť, aké má Tvoje vysnívané povolanie finančné ohodnotenie?

https://www.platy.sk/

4. Na akých školách nájdeš odbor, ktorý chceš študovať?

http://mapaskol.iedu.sk/

https://stredneskolytsk.webnode.sk/

https://www.cvtisr.sk/skolstvo/regionalne-skolstvo.html?page_id=10267

5. Chceš mať prehľad o duálnom systéme?

http://dualnysystem.sk/

6. Chceš študovať na vysokej škole?

https://www.portalvs.sk/sk/

7. Pár tipov k voľbe povolania či o kariérovom poradenstve nájdeš nižšie:

https://www.youtube.com/c/Zmudri
https://www.youtube.com/watch?v=Yw17xnywXik&t=138s
https://zmudri.sk/

8. Nevieš, ako si napísať Životopis či Motivačný list?

https://www.profesia.sk/kariera-v-kocke/zivotopis/ako-napisat-dobry-zivotopis/


Všetky stredné školy v Trenčianskom kraji spoločne s ich webovými stránkami a potrebnými informáciami o DNI OTVORENÝCH DVERÍ či PRIJÍMACÍCH KONANIACH nájdete na tomto odkaze

Kvalitne spracovaného sprievodcu a manuál pre školských kariérových poradcov koncipovaného od začiatku realizácie kariérového poradenstva a kariérovej výchovy na školách nájdete na tomto odkaze


INOVAČNÉ VZDELÁVANIA 2024

pre pedagogických a odborných zamestnancov základných a stredných škôl

v KARIÉROVEJ VÝCHOVE A KARIÉROVOM PORADENSTVE

Podľa §14  Zákona 533/2003 o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme patrí absolventovi inovačného vzdelávania príplatok za profesijný rozvoj pedagogického alebo odborného zamestnanca vo výške  3 % až 9 % z platovej tarify platovej triedy a pracovnej triedy, do ktorej je zaradený. Podmienky poskytovania príplatku v súlade s osobitným predpisom dohodne zamestnávateľ v kolektívnej zmluve alebo ich upraví vo vnútornom predpise.

 • ASOCIÁCIA LEKTOROV A KARIÉRNYCH PORADCOV - viac info TU
 • ZDRUŽENIE PRE KARIÉROVÉ PORADENSTVO A ROZVOJ KARIÉRY - viac info TU
 • KABA SLOVENSKO - KARIÉROVÉ PORADENSTVO A PROFESIJNÁ ORIENTÁCIA - viac info TU
 • KARIERKO.SK - viac info TU

UŽITOČNÉ WEBINÁRE A PRÍSPEVKY Z KONFERENCIÍ

pre kariérových poradcov ZŠ, SŠ a CPP

WEBINÁRE (YouTube.com)

PRÍSPEVKY (.pdf formát)


KONCEPCIA KARIÉROVÉHO PORADENSTVA A KARIÉROVEJ VÝCHOVY PRE ŠKOLSKÝ ROK 2023/2024

 • Kariéroví a výchovní poradcovia majú do 17.11.2023 doručiť do CPP (mailom: katrencikova@cpp-pd.sk) vyplnené tlačivo - Údaje o žiakov v procese kariérovej výchovy a kariérového poradenstva na začiatku 8. ročníka,
 • Od januára 2024 budú v priestoroch Zasadačky CPP realizované tzv. Kluby kariérového poradenstva pre žiakov, rodičov, pedagogických a odborných zamestnancov, ktoré budú na dobrovoľnej báze. Program bude zahŕňať zážitkové aktivity, diskusiu, prezentácie o možnostiach štúdia na stredných školách,
 • Úlohou kariérového/výchovného poradcu na škole je realizovať preventívny program kariérového poradenstva už v čo najnižších ročníkoch, primárne v 8. ročníku od novembra 2023 do apríla 2024.

Pre skvalitnenie a zefektívnenie práce so žiakmi v procese kariérovej výchovy a kariérového poradenstva odporúčame využívať terapeutické karty, ktoré je možné zakúpiť v nasledujúcich e-shopoch:

TIP: V rámci zefektívnenia vyučovacieho procesu (napr. hodiny informatiky) alebo pri práci na počítači odporúčame Virtuálneho kariérového poradcu


KLUBY KARIÉROVÉHO PORADENSTVA

 • Chceš objaviť svoje silné stránky?
 • Chceš sa zorientovať v stredných školách a študijných či učebných odboroch?
 • Chceš vedieť ako Ťa vnímajú Tvoji spolužiaci?
 • Chceš o sebe hravou formou povedať viac informácií?
 • Chceš sa zabaviť a stráviť v novom prostredí zaujímavé štvrtkové popoludnie?

. . . ak si na viac ako polovicu otázok odpovedal/a "ÁNO", čítaj nižšie:

KLUBY KP

Kedy? dátum Ti vopred dohodne Tvoj kariérový/výchovný poradca na škole.

Kde? Na Bakalárskej 2 v Prievidzi, v zasadačke budovy Žilinskej univerzity na 1. poschodí.

V akom čase? Vždy od 14:30 - 17:00 hod.

Voľné termíny Klubov KP sú nasledovné:

30.5.2024 - ZŠ Mariánska, Prievidza
 
Rezervujte si aj Vy Váš termín telefonicky alebo mailom u p. Katrenčíkovej.
☎️ 046/5199 523
 
Podmienky pre kariérových/výchovných poradcov ZŠ pre dohodnutie termínu KLUBU KP:
 
 • Spôsob realizácie: kluby kariérového poradenstva budú realizované skupinovou formou so žiakmi (prednostne 8. ročníka) prostredníctvom zážitkových aktivít, spoločnej diskusie, práce s pracovnými listami a práce s terapeutickými kartami (JOBBKORT, Svetom hodnôt, Silné stránky). Maximálny počet žiakov na jednom stretnutí je 25. Účasť je dobrovoľná.
 • Kluby kariérového poradenstva sú ponúkané primárne tým školám, ktoré poskytli údaje o žiakoch v procese kariérovej výchovy a kariérového poradenstva na začiatku 8. ročníka daného školského roka, a zároveň s realizáciou kariérového poradenstva súhlasia aj ich zákonní zástupcovia.
 • Tie školy, v ktorých sa nachádza minimálne 5 žiakov, ktorí nie sú rozhodnutí o výbere strednej školy, sa vopred dohodnú (osobne/mailom/telefonicky) s kariérovou poradkyňou CPP p. Barborou Katrenčíkovou na termíne, v ktorom majú záujem o Klub kariérového poradenstva. Tzn. na jednom stretnutí Klubu kariérového poradenstva budú len žiaci z jednej školy.
 • Školy, ktoré majú menej ako 5 nerozhodnutých žiakov, môžu ponúknuť zákonným zástupcom žiakov kontakt na kariérovú poradkyňu CPP, ktorá si s nimi následne dohodne individuálne stretnutia v rámci kariérového poradenstva v CPP. (Tel.: 046/ 5199 523)
 • V prípade ak má škola záujem o realizáciu skupinového stretnutia v rámci kariérového poradenstva vo vlastných priestoroch, postupuje tak, že vypíše Žiadosť o poskytnutie služby (preventívny program alebo beseda) z Ponukového listu CPP a mailom ju odošle na mailovú adresu: katrencikova@cpppap-pd.sk
 • Ak sa na danej škole nachádza kariérový poradca, jeho prítomnosť na daných stretnutiach je veľmi vítaná, nakoľko bude zapojený do spoločných aktivít so žiakmi, a následne bude v stretnutiach pokračovať vo vlastnej réžii. Ak sa na danej škole kariérový poradca nenachádza, celý priebeh stretnutí bude individuálne prekonzultovaný s výchovným poradcom, triednym učiteľom alebo iným pedagogickým či odborným zamestnancom školy. 

 TEŠÍME SA NA VÁS!Kontakt

Centrum poradenstva a prevencie
Bakalárska 2
971 01 Prievidza
046 / 5427 088

 

 

 

 

 

 

 

TOPlist