OK

Súbory cookie nám pomáhajú poskytovať služby. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie. Ďalšie informácie

Zriaďovacia listina, organizačná štruktúra

Krajský školský úrad v Trenčíne v zmysle zákona č. 523/2004 Z.z. a zákona č. 596/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov

zriadil s účinnosťou od 1.1.2011

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Prievidza (ďalej len "CPPPaP") ako rozpočtovú organizáciu.

  1. V súvislodti s prijatím zákona č. 345/2012 došlo od 1. januára 2013 k zmene zriaďovateľa CPPPaP z Krajského školského úradu v Trenčíne na Obvodný úrad Trenčín.
  2. V súvislosti s prijatím zákona č. 180/2013 Z.z. od 1. októbra 2013 došlo k zmene zriaďovateľa CPPPaP z Obvodného úradu Trenčín na Okresný úrad Trenčín.

Zriaďovacia listina CPPPaP

Organizačná štruktúra

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie sa vnútorne člení na:

  1. úsek osobnostného, kariérneho vývinu a psychoterapie,
  2. úsek vzdelávacieho vývininu,
  3. úsek výchovného poradenstva a prevencie,
  4. úsek ekonomicko-hospodárskch a sociálno- odministratívnych činností
RIADITEĽ
ÚSEK OSOBNOSTNÉHO KARIÉRNEHO VÝVINU A PSYCHOTERAPIE ÚSEK VZDELÁVACIEHO  VÝVINU ÚSEK VÝCHOVNÉHO PORADENSTVA A PREVENCIE ÚSEK EKONOMICKO-HOSPODÁRSKYCH A SOCIÁLNO-ADMINISTRATÍVNYCH ČINNOSTÍ
6 zamestnanci 3 zamestnanci 1 zamestnanec 2 zamestnanci

Kontakt

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
Bakalárska 2
971 01 Prievidza
046 / 5427 088

 

 

 

 

 

 

 

TOPlist